Cena zlata na berzi

Cena zlata na berzi se najbolje može pratiti na najvažnijem i najvećem tržištu zlata u fizičkom obliku, a to je londonsko tržište LBMA (London Bullion Market Association) na kome se trguje zlatom i njegovim derivatima. Za trgovanje na međunarodnom finansijskim tržištu je posebno važno da je zlato moćan investicioni instrument, jer se tretira i kao roba za sebe, ali i kao bitan faktor koji jača i slabi valute država koja ga proizvode (posebno je osetljiv AUD jer je Australija vodeći svetski pzoizvođač zlata). Usled toga, cena zlata na berzi zavisi od niza komleksnih faktora, koji su predmet analize špekulanata, bilo da se radi o investitorima na berzi zlata ili na globalnom finansijskom tržištu. Obzirom da centralne banke čuvaju ogromne količine zlata kao deo svojih rezervi (oko 15 % ukupnih rezevi je u zlatu, što se meri trilionima američkih dolara), cena zlata na berzi predstavlja i odraz svih bitnih odluka banaka za daljim povećavanjem ili smanjenjem zlatnih rezervi, što je ujedno i jedna od ključnih varijabila za kretanje cena valuta. Inače, za trgovanje na forex-u je veoma značajna korelacija između cena zlata na berzi i cena valuta. Primetno je da taj odnos jako oscilira, jer cena zlata zavisi od mnogobrojnih složenih faktora.

Poznato je da je trgovanje na londonskom (LBMA) tržištu omogućeno isključivo članovima te asocijacije, ali zahvaljujući mogućnosti koje pruža Forex Market trgovanje je dotupno svakom internet korisniku. Trgovanje se odvija posredstvom brokera (u našoj zemlji je najpoznatiji zbog kvaliteta usluga koje pruža, KapitalRS) koji klijentima obezbeđuje rad posredstvom profesionalne elektronske platforme. Praktično, trejderima je omogućeno komforno trgovanje svim investicionim instrumentima pod najpovoljnijim uslovima: valute, zlato, sirova nafta, CFD, robe, berzanski indeksi. Ovo je posebno interesantno za trgovce koji žele pratiti odnos valuta i  roba (sirova nafta, plemeniti metali, cena zlata na berzi i dr.). Tačnije rečeno, prati se indeks cena robe (CRB) koji se sastoji od zbira roba koje značajno utiču na potencijalni inflatorski pritisak, a svakako da cena zlata na berzi spada u referentne parametere.

Kada je tema, cena zlata na berzi, diskusije imaju veoma širok auditorijum zainteresovanih investitora, finansijskoh i ekonomskih stručnjaka, ali i mnogih berzanskih špekulanata, Na prvom mestu svi oni čiji su predmet trgovanja plemeniti metali, ali ništa manje interesovanja se ne nalazi ni kod investitora čiji se poslovi zanivaju na drugim finansijskim instrumentima. Ova činjenica je razumljiva, upravo zbog fundamentalnih osobina koje zlato poseduje, kao roba, ali i kao investicioni instrument. Takođe je poznato da je primena zlata ogromnog opsega u svim vodećim privrednim granama i društvenim kategorijama uopšte, tako da uticaj koje imaju špekulacije sa zlatom i cena zlata na berzi je evidentna. Kao primer, može se navesti enormni privredni napredak zemalja tzv. Trećeg sveta koje pokazuju sve veće interesovanje za zlato. Naime, Kina i Indija, kao zemlje sa najvećim privrednim prosperitetom današnjice, su prirodno i najveći kupci zlata. Ima mnogo sličinih primera koji govore u prilog zlatu kao investicionoj robi, tako da je za očekivati da će zlato i dalje biti sinonim za sigurnost, likvidnost i stabilnost, a  za svaku vrstu investicione politike nesumnjivo jedan od najvažnijih parametara je cena zlata na berzi.

Share


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *