Blog Archives

Kako kupiti akcije

Dilema kako kupiti akcije zahteva izvesna znanja i mnoštvo informacija za sve one koji žele da investiraju na takav način. Najpre je potrebno upoznati se sa osnovnim pojmovima i zakonskom procedurom po kojoj se trgovina akcijama obavlja. Pre svega, akcije su hartije od vrednosti i  predstavljaju dokumenta kojima se garantuje isplata novca, kamate, zarade ili dividende. Inače, hartije od vrednosti su prenosivi elektronski dokumenti kojima se trguje na organizovanom finansijskom tržištu tj. Berzi.

Prodaja besplatnih akcija

Prodaja besplatnih akcija je postupak koji sprovodi Akcijski fond, s tim da se akcije otvorenih akcionarskih društava prodaju na organizovanom tržištu, prihvatanjem ponude za preuzimanje i javnim nadmetanjem. Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu nadoknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije uređuje se ostvarivanje prava građana na novčanu naknadu po osnovu prodaje akcija ili udela evidentiranih u Privatizacionom registru koji se vodi u skladu sa Zakonom o privatizaciji. Naime, kada je 2008. godine doneta odluka da se svakom građaninu Srbije dodele besplatne akcije javnih preduzeća, mali broj ljudi je zapravo znao šta će to dobiti na poklon.