Bankarstvo

Bankarstvo je sistem poslovanja koji u svojoj osnovi ima interes, a osnovni nosioci sistema su banke koje po svojoj organizacijskoj strukturi mogu biti centralne banke, komercijalne, investicione ili univerzalne banke. Dalje »

Zlato

Zlato je plemenit metal koji nalazi svoju primenu u širokom spektru društvene proizvodnje i života ljudi, a sve više se prepoznaje njegov značaj kao investicione robe, jer predstavlja moćno finansijsko sredstvo u globalnom smislu. Dalje »

Šta je Forex?

Za razliku od drugih financijskih tržišta, kao što je New York Stock Exchange, Forex tržište nema ni fizičku lokaciju (sedište), a ni centar razmene, tako da može delovati zbunjujuće za sve one koji nisu u potpunosti razumeli šta je forex. Dalje »

Berza

Berza je institucija organizovanog finansijskog tržišta kapitala, na kojoj se trguje po strogo utvrđenim pravilima, jednakim za sve članove berze (brokeri, ovlašćene banke i sl.). Dalje »

Internet trgovina

Internet trgovina važi za najprofitabilniji obilik trgovine, posebno kada je reč o Forex Market-u, trgovini na globalnom finansijskom tržištu, kao najvećem tržištu na svetu. Dalje »

 

Prednost investiranja na Forex Market-u

Investiranje danas više nije tako nedostižan i dalek pojam kao što je to bio tokom godina prošlog veka. Nova era je donela sa sobom, pored opšteg društvenog napretka, tehničko-tehnoloških inovacija i neke dobre novosti na polju savremenog poslovanja. Forex trgovanje je svakako jedna od njih jer suštinski predstavlja mogućnost investiranja na najvećem finansijskom svetskom tržištu koje je danas dostupno širokom društvenom auditorijumu. Moglo bi se reći, kao najznačajnija vest u poslovnom svetu svakako je odjeknula mogućnost investiranja na tržištu novca koja je ne samo dostupna svakom, već je donela sa sobom niz prednosti u odnosu na mnoge investicione projekte. Svi investicioni projekti (investicije) se u najširem smislu gledano, mogu svrstati na proizvodne i potrošne investicije. One mogu imati makro i mikro aspekt, a manifestuju se kao kupovina bilo koje aktive (imovine) sa ciljem da se ostvari određena dobit. Na mikro nivou, svako upravljanje investicijama ima za cilj da se ograničeni kapital namenjen investiranju alocira u optimalne svrhe da bi se maksimizirlo ostvarenje viših ekonomskih ciljeva (profit ili zarada). Važno je istaći da se sve više pored investiranja u projekte, poslovne poduhvate raznih vrsta, neangažovani (slobodni) kapital vrlo unosno investira u vrednosne papire finansijskog tržišta, tako da investicije plasirane na berzama bivaju sve popularnije, a naroćiti s početka 21-og veka.

Happy business team applauding together

Happy business team applauding together

Tako je berza novca (Forex Market) dobila na svom ogronmom publicitetu zahvaljujući svojevrsnom portfoliu kojim se na jednostavan način omogućava višestruka dobit u odnosu na uloženi kapital uz minimalne troškove poslovanja. Investiranje na Forex Market-u ima očigledne prednosti prema mnogim dugim investicionim poduhvatima, pre svega, sa gledišta investicione analize i rangiranja investicionih projekata. Trgovanje na Forex-u spada u nezavine investicione projekte gde projekti međusobno ne konkurišu jedan drugome i gde izbor jednog projekta nužno ne isključuje druge investicione projekte. U konkretnom slučaju, izbor investicionog instrumenta (valutni parovi) gotovo da nije podložan disproporciji u pogledu međusobne zavisnosti investicionih projekata (pojedinačni trejdovi), a to na svojstven način odbacuje mogućnosti lošeg ishoda investiranja. Osim navedenog, posebna prednost investiranja na Forex-u svakako se ogleda u umanjenim troškovima poslovanja koji se, šta više, mogu preduprediti na razne načine i kontrolisati dobrom projekcijom svakog pojedinačnog trejda u skladu sa principima koji uključuju kontrolu rizika (Risk Management). Dakle, Forex trgovanje kao investicioni projekat vrlo je primamljivo i za pojedince i za pravne subjekte, bez razlike, tim pre što svi učesnici Forex Market-a posluju pod istim tržišnim uslovima bez vremenskih i bilo kakvih drugih ograničenja i razlika.

Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?

Forex trgovanje jeste posao investiranja i tako se treba odnositi prema toj vrsti delatosti. Za neke je ova rečenica kruna svega što se događa u Forex trgovanju ili nas možda ipak vraća na sam početak?! Elem, mnogi programi edukacije tek u svojim lekcijama zrelijeg poznavanja Forex-a obrađuju teme poput Risk control, Money management (Kontrola rizika, Upravljanje novcem) dok u najranijoj fazi upoznavanja sa Forex trgovanjem uglavnom ne sadrže elemente koji se odnose na investicije i upravljanje investicijama. Tako se često događa da se „nestrpljivi“ trejderi najpre nađu „u vodama velikih investicija“ što svakako jeste globalno finansijsko tržište, a tek onda počinju da shvataju da je Forex trgovanje posao poput svih ostalih investicionih poduhvata. Prve lekcije najčešće nose naslov – Šta je Forex?…a pod tim se najčešće podrazumevaju opšte informacije o načinu funkcionisanja Forex Market-a, objašnjenja manipulativnih operacija na elektronskoj platformi i slične trivijalne stvari. Ali, ni reči o investicijama, kojima se prosor u literaturi pronalazi, kao post festum, tek u tzv. naprednim nivoima edukacije. Tako mnogi trejderi koji nikada ranije nisu imali priliku da se sretnu sa poslovima investiranja, čak potpuno racionalno, ostavljaju pitanje investiranja za neko svoje zrelije doba, posle savladavanja osnova Forex-a, ako do njega ikada i dođe. Dakle, sve ukazuje da ima potrebe da se vratimo na početak! Kao prvo, ukoliko uopšte želimo da se profesionalno bavimo Forex trgovanjem to automatski znači da želimo da investiramo.

Business Graph with arrow and coins showing profits and gains

Business Graph with arrow and coins showing profits and gains

Forex trejder jeste investitor koji novcem kupuje novac i bez obzira na veličinu kapitala kojom raspolaže, on svakako obavlja investicione poslove. Svi učesnici Forex Market-a imaju svoje mesto „na tržišnoj utakmici“ pod jednakim tržišnim okolnostima, bez vremenskih i bilo kakvih drugih ograničenja ili razlika, bilo da su veliki investicioni fondovi, bogati pojedinci, mali špekulanti i dr. Shodno tome, prva lekcija treba da svakog trejdera nauči da je svaka trgovinska transakcija koju obavi na Forex-u investicija dela kapitala sa njegovog trgovinskog računa u cilju pribavljanja određenog profita. Drugim rečima, svaki ulazak u trgovinsku poziciju, svaki klik za otvaranje Buy ili Sell pozicije jeste završni potez investicione odluke. Da, završni potez! Ili bi bar tako trebalo da bude. Donošenje investicione odluke je kompleksan zadatak u Forex trgovanju i treba shvatiti da se to apsolutno događa svaki, ali baš svaki put, kada kliknemo na opciju Open position ili New order, već kako god da se zvalo. Osim toga, donošenju odluke o prodaji ili kupovini na valutnom paru svakao uvek treba da predhodi detaljna tržišna analiza iz čega prirodno sledi da investiciona odluka treba da se oslanja na zbir svih raspoloživih resursa. Suština svake investicije leži u činjenici da sama po sebi ne donosi automatski profit već da svoje opravdanje i egzistenciju pronalazi u ostvarivanju određenih posdtignuća i unapređenja svojih pozicija na tržištu. Zato, svaki trejder treba da, pre nego što uopšte počne da trguje na Forex-u dobro izuči lekciju o investicijama i investiranju, bilo da je ona po redosledu prva ili poslednja u njegovom ličnom programskom planu edukacije.

Forex trejder je – Profesionalac

Najveća i najučestalija greška trejdera na Forex-u je trgovanje bez ikakvog prethodnog znanja i iskustva u poslovima investiranja. Statistički podaci koji pokazuju da oko 85 posto trejdera posluje sa gubicima, takođe, pružaju uvid u situaciju da većina onih koji nemaju uspeha na Forex-u, istovremeno ne poseduju ni neophodne veštine u trgovanju. Na suprotnoj strani, trejderi koji ubiraju plodove svog profesionlnog rada značajno uvećavajući svoj kapital, predstavljaju tek 15 posto ukupnog broja učesnika na najvećem finansijskom tržištu na svetu. Znanje protiv neznanja sa surovim epilogom zaista se grubo ispoljava, bez presedana, na globalnoj finansijskoj utakmici. Investicioni poslovi u koje spada trgovanje na Forex-u ne mogu se ni zamisliti po scenariju amaterskog pristupa radu, tako da je irelevantno i govoriti o otvaranju trgovinskog računa sa realnim novcem ukoliko trejder nije prethodno edukovan za tako ozbiljan posao. Takođe, nema nikakvog smisla govoriti o trgovanju bez znanja i veština jer danas postoji bezbroj načina (seminari, škole i kursevi, webinari itd.) da se svako ko je zainteresovan za Forex trgovanje adekvatno informiše, nauči neophodno i upotpunosti osposobi za posao trejdera. Poseban kuriozitet predstavlja i činjenica da je većina programa edukacije potpuno besplatna, dobro organizovana, a povrh svega, tokom čitavog procesa trgovanja obezbeđena je profesionalna podrška od strane Forex brokera posredstvom koga se obavljaja poslovanje na Forex-u (analize, administracija, tehnička potpora i sl.). Dakle, u Forex trgovanju nema mesta za trgovca amatera ukoliko je cilj ostvarenje profita, već svaki trejder mora težiti da postane profesionalac. Šta više, što pre to shvati i uspe da to ostvari, tim pre će uspeti da se pridruži uspešnoj družini „15 posto“, a uprotivnom može linijom manjeg otpora tavoriti u skupini „85 posto“ koju čine prosečni i neuspešni trejderi, a sve to do potpunog gubitka kapitala.

forex2

Forex trgovanje zahteva isključivo profesionalan pristup u radu, ne trpi nikakve proizvoljne poslovne odluke, iziskuje disciplinu i doslednost u sprovođenju određene metodologije i sl. Međutim, poslovne aktivnosti na Forex Market-u pružaju širok dijapazon profesionalnih mogućnosti koje individua bira prema sopstvenom afinitetu i psihofizičkim sposobnostima, pa u tom smislu, svako može samoinicijativno da se opredeljuje za posao kojim želi da se bavi.. Ali, kada jednom odredi oblast rada na Forex-u, treba predano da se posveti poslu da postane profesionalac. Svaštarenje na Forex Market-u je još jedna velika greška mnogih koja i nije tako retka. Svaki trejder profesionalac treba da zna prioritete u poslovanju, ali i sopstvene kapacitete za ostvarenje postavljenih ciljeva trgovanja. Shodno tome se profiliše i stil trgovca, ali i usvaja strategija u poslovanju. Neki trejderi imaju sposobnosti da su dobri analitičari tržišta, ali ukoliko to nisu, u svojoj strategiji rada usvojiće analitičke metode koje su im lako dostupne i svrsishodne. Treba napomenuti i da postoje izvrsni analitičari grafikona, fantastični predavači edukativnih programskih sadržaja, programeri odličnih trgovinskih sistema i drugi uspešni profesionalci koji rade u oblasti Forex investiranja, ali nisu trejderi. Čitav niz profesionalnih zanimanja bitiše u oblasti poslovanja Forex Market-a dok je zanimanje Forex trejder samo jedan od profesionalnih poziva. Dakle, pored znanja i usvajanja određenih veština za trgovanje na Forex-u neophodno je preispitivanje predispozicija za bavljenje poslom trejdera koje mora biti isključivo u donošenju konačne odluke – biti trejder ili ne. U svakom slučaju, šta god da odaberete, put do uspeha je samo jedan – budite profesionalac! Druga varijanta ne postoji.

Šta je Forex?

Na pitanje šta je forex, najtačnije objašnjenje se odnosi na tumačenje skraćenice koja je nastala od naziva Foreign Exchange Market. Ovaj naziv označava devizno tržište na kome se trguje valutama, odnosno Međunarodno devizno tržište. Za početnike koji tek ulaze u svet velikih finansijskih tokova i ne znaju tačno šta je forex, dobro je napomenuti da se mogu susresti i sa terminima kao što su Retail Forex, FX, FX Spot ili samo Spot. Inače, međunarodno finansijsko tržište je naveće tržište na svetu, sa više od 3 trilijuna dolara trgovinskog volumena na dan.

Kako kupiti akcije

Dilema kako kupiti akcije zahteva izvesna znanja i mnoštvo informacija za sve one koji žele da investiraju na takav način. Najpre je potrebno upoznati se sa osnovnim pojmovima i zakonskom procedurom po kojoj se trgovina akcijama obavlja. Pre svega, akcije su hartije od vrednosti i  predstavljaju dokumenta kojima se garantuje isplata novca, kamate, zarade ili dividende. Inače, hartije od vrednosti su prenosivi elektronski dokumenti kojima se trguje na organizovanom finansijskom tržištu tj. Berzi.

Cena zlata na berzi

Cena zlata na berzi se najbolje može pratiti na najvažnijem i najvećem tržištu zlata u fizičkom obliku, a to je londonsko tržište LBMA (London Bullion Market Association) na kome se trguje zlatom i njegovim derivatima. Za trgovanje na međunarodnom finansijskim tržištu je posebno važno da je zlato moćan investicioni instrument, jer se tretira i kao roba za sebe, ali i kao bitan faktor koji jača i slabi valute država koja ga proizvode (posebno je osetljiv AUD jer je Australija vodeći svetski pzoizvođač zlata).

Prodaja srebra

Prodaja srebra zaokuplja sve veću pažnju u svetu usled svetske ekonomske krize, sa činjenicom da je srebro ne tako skup plemeniti metal. Inače, srebro je dobilo ime po latinskoj reči agretum što znači beo ili sjajan, a skraćenica imena Ag predstavlja simbol srebra kao hemijskog elementa. Srebro je znatno traženiji od ostalih plemenitih metala, posebno u kriznim vremenima, tako da kupovina i prodaja srebra postaju sve učestalija pojava. Na globalnom finansijskom tržištu, prodaja srebra i trgovanje ostalim plemenitim metalima kod trgovaca ima visok rejting kao jedna od najtrgovanijih roba.

Cena nafte

Cena nafte utiče na industrije zemalja i njihove valute što pogoduje svima onima koji se bave špekulatorskim poslovima, odnosno, trguju na forex-u. Predviđanje sledećeg pokreta na tržištu je ključ za pravljenje novca, ali je taj jednostavan koncept praktično teško primenljiv u praksi. Razlog tome su brojni faktori koji utiču na globalno tržište, ponuda i potražnja, politički međunarodni odnosi, ekonomski rast, kamatne stope i dr. Međutim, neki od pomenutih faktora, kao što je ekonomski i privredni rast država, direktno zavisi od industrijskog razvoja koja dalje zavisi od toga kakva će biti cena nafte na svetskom finansijskom tržištu.

Prodaja besplatnih akcija

Prodaja besplatnih akcija je postupak koji sprovodi Akcijski fond, s tim da se akcije otvorenih akcionarskih društava prodaju na organizovanom tržištu, prihvatanjem ponude za preuzimanje i javnim nadmetanjem. Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu nadoknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije uređuje se ostvarivanje prava građana na novčanu naknadu po osnovu prodaje akcija ili udela evidentiranih u Privatizacionom registru koji se vodi u skladu sa Zakonom o privatizaciji. Naime, kada je 2008. godine doneta odluka da se svakom građaninu Srbije dodele besplatne akcije javnih preduzeća, mali broj ljudi je zapravo znao šta će to dobiti na poklon.

Prodaja zlata

Kupovina i prodaja zlata, jednim od najstabilnijih i efektivnijih instrumenata štednje kapitala, danas je gotovo svakom koje zainteresovan dostupna na globalnom tržištu zlata gde se praktično može investirati u ovaj plemeniti metal. Naravno, zlato može biti ne samo “mrtva” težina već i procentni depozit. KupovinaiI prodaja zlata u transakcijama, koje daju opipljivi profit, je vrlo efikasan način investiranja u zlato u periodu krize, kada drugi investicioni instrumenti ne mogu dati iste rezultate.